นิทรรศการออนไลน์ “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2565

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ใน เรื่องของสภาพแวดล้อม ในกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” ในวันที่ 31 พฤษภาคม2565 โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ที่ https://www.library.mfu.ac.th/go/online-no-tobacco