ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565

     วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวัน Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ
     ในช่วงเช้านางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม ถัดมานางสาวณัฐธิดา สุวรรณพิมธุ์ นักศึกษาฝึกงานจากสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้แนะนำกิจกรรมทำที่รองแก้วจากวัสดุเหลือใช้ (Paper Design) หลังจากนั้นบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกันปลูกผักสวนครั้งด้วยขวดน้ำ และปรับปรุงพื้นที่ Green Forest ด้วยการปลูกต้นเดฟ
ช่วงบ่ายเป็นการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อความเป็นระเบียบและเรียบร้อย ซึ่งหลังจากทำกิจกรรมแล้วพื้นที่ภายในศูนย์บรรณสารฯ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นตามหลัก 5ส และเกณฑ์สำนักงานสีเขียว