ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “คัดแยกขยะ” และ “มาตรการการประหยัดพลังงาน”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 เรื่อง คือ “คัดแยกขยะ” ก่อนทิ้ง Save เรา Save โลก และ “มาตรการการประหยัดพลังงาน” ให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ใช้บริการ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 27 คน
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงผู้ที่เข้ามาใช้งานในพื้นที่ตึกศูนย์บรรณสารฯ ตระหนักถึงการการแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกประเภท เช่น การแยกเศษอาหารและน้ำจากอาหารที่รับประทาน เพื่อแยกขยะเปียกออก และลดปริมาณไขมันจากการชะล้าง หรือการแยกน้ำแข็งจากแก้วพลาสติกก่อนทิ้งพลาสติกทุกครั้ง เป็นต้น ซึ่งการแยกขยะนี้สะดวกและง่ายต่อผู้ดูแลในการนำไปบริหารจัดการต่อไป หลังจากนั้นเป็นการแจ้งถึงมาตรการการประหยัดทรัพยากรของศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งวิทยากรเน้นย้ำให้ทุกคนเคร่งครัดและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมถึงดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ให้มีความสะอาดสวยงามปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม