ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือดอยตุง เพื่อให้บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจประเมินจากบริษัทผู้ตรวจประเมินภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการต้อนรับและความช่วยเหลืออย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ทุกท่าน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม