ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้ กศน.เชียงของ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ส่งมอบวารสารและนิตยสาร จำนวน 396 ฉบับ ที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานและผู้ใช้บริการในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” เพื่อสนับสนุนโครงการ “บรรณสัญจร” ของห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงของ (กศน.เชียงของ) จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนอำเภอเชียงของ โดยบรรณารักษ์ของ กศน.เชียงของจะนำวารสารและนิตยสารไปมอบให้แต่ละชุมชนเพื่อให้บริการต่อไป