การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล.

เมื่อวันที่ 11 และ 18 พ.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 เพื่อให้นักศึกษานำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อม ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
ทั้งนี้ นักศึกษาได้ให้การตรวจประเมินภายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานและความยั่งยืนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร