ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ชร.

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โดยมีตัวแทนจากโรงเรียน นายพรเพิ่ม เลิศวิทยาวิวัฒน์ร่วมรับมอบทรัพยากรในครั้งนี้ด้วย
โครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” เป็นกิจกรรมที่ส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศไปยังสำนักวิชาหรือหน่วยงานที่ต้องการ เพื่อให้ใช้งานอย่างคุ้มค่า และให้ทรัพยากรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลเด่น 5 ต่อไป