ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือในครั้งนี้

โครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” เป็นกิจกรรมที่ส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศไปยังสำนักวิชาหรือหน่วยงานที่ต้องการ เพื่อให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และให้ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับชั้นต่างๆ ต่อไป