ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอโปสเตอร์ในงาน SUN Thailand

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอโปสเตอร์ ด้านความยั่งยืน ประเภทคณาจารย์และบุคลากร จากผลงาน เรื่อง “We Care We Share : บทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมผู้ใข้บริการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม” ในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม พ.ศ. 2566