ผู้บริหารและบุคลากรจากบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย ศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับพัฒนาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงรายต่อไป

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม