ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาผ่านการตรวจประเมิน​ ISO​14001:2015

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 บริษัท ไทย-อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์ติฟิเคชั่น จำกัด ได้เข้าตรวจประเมินให้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ให้กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งผลการตรวจ พบความสอดคล้องในการดำเนินงานตามข้อกำหนด และจะดำเนินการให้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 แก่ศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป

 

ศูนย์บรรณสารฯได้ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้รับการประเมินรับรองเป็น “ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)” ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อมาศูนย์บรรณสารฯ ได้ดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรและเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่สนใจ จึงมีนโยบายในการดำเนินการตามข้อกำหนดระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 เพื่อสร้างความต่อเนื่องและความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม