ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Green DIY 2023 และพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรม Green DIY 2023 และพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ และได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี และรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ผู้แทน บริษัท The Con Cert Quality Management (CCQM)

 

หลังจากนั้นอาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มอบรางวัลนักศึกษาผู้มีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น แก่ นางสาวดาหลา แซ่โฮ้ว นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมอบรางวัล Popular Vote Green DIY: สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ แก่ นางสาวNang Poung Kham นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จากผลงาน Patchwork Book Cover เศษผ้าถนอมหนังสือ
จากนั้น ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา ร่วมชมบูธกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมภายในงาน อาทิ บูธการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-Watse จากบริษัท AIS บูธสาธิต “ระบบบริหารจัดการเอกสาร ด้านสิ่งแวดล้อม ” ที่พัฒนาโดยศูนย์บรรณสารฯ บูธแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นิทรรศการ“สร้างการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน” กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล กิจกรรมถุงยาใจ และการเล่นบอร์ดเกมทางด้านสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณ Living & Learning Zone ด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 3