กิจกรรมจัดสวนมุม MFU Library Green FoRest วันสิ่งแวดล้อมโลก

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ บริเวณ MFU Library Green FoRest ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ กล่าวเปิดกิจกรรม  และได้ร่วมปลูกต้นไม้กับบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อสร้างมุมพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นให้แก่ผู้ใช้บริการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ต้นไม้ที่นำมาปลูกคือ “ต้นพลูด่าง” ซึ่งเป็นพืชที่ช่วยดูดซับสารพิษจำพวกฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารพิษที่ไม่มีสีและสามารถกระจายได้ในอากาศ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายภูมิทัศน์ของส่วนอาคารสถานที่ มฟล. ช่วยจัดหาต้นพลูด่าง และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ดูภาพเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้แก่บุคลากร แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์บรรณสารฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากคุณณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย ตำแหน่ง เลขาธิการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา และหัวหน้างานธุรการ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร ซึ่งพนักงานศูนย์บรรณสารฯ ทุกคนได้รับความรู้ และจะนำไปปฏิบัติในการการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ประจำปี 2563

  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ทุกคนได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อความเป็นระเบียบและเรียบร้อยตามหลัก 5ส และปรับปรุงพื้นที่การทำงานให้เหมาะสมตามหลักสำนักงานสีเขียว เช่นย้ายจุดเครื่องพิมพ์หรือหาแผงกั้นเครื่องพิมพ์ออกจากพื้นที่ทำงานของบุคลากร และจัดเตรียมจุดใช้อุปกรณ์สำนักงานร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งหลังจากทำกิจกรรมแล้วพื้นที่ภายในศูนย์บรรณสารฯ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นตามหลัก 5 ส และเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

อบรมเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับห้องสมุด

       ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับห้องสมุด” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้แก่เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์บรรณสารฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจเรื่อง ก๊าซเรือนกระจก และแนวทางในการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับห้องสมุด โดยได้รับเกียรติจากดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร ซึ่งพนักงานศูนย์บรรณสารฯ ทุกคนได้รับความรู้ และจะนำไปปฏิบัติเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพื่อตัวเราและโลกที่น่าอยู่ใบนี้ต่อไป   ดูบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

ศึกษาดูงาน สำนักงานสีเขียว ศูนย์บรรณสารฯ ม.พะเยา

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. ได้เข้าศึกษาดูงาน “สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ณ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ย์ ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ และ ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นคุณดาวนภา สุยะนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ มฟล. ได้กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้กับรักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ แล้วจึงทำการศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียวทั้งแบบโดยรวม และแยกตามหมวดต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจในเรื่องสำนักงานสีเขียวจากการเห็นสถานที่จริง และการพูดคุยซักถามกันในประเด็นต่างๆ กับผู้ปฏิบัติจริง เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงงานแยกขยะของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ เป็นผู้พาเยี่ยมชม และอธิบายขั้นตอนตั้งแต่การแยกขยะจากถังขยะ แล้วนำส่งมายังโรงแยกขยะ และทำการจำหน่ายออกซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของกระบวนการ   ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

มฟล. จับมือพันธมิตรเปิดตัวโครงการ Library: Care the Bear

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดโครงการ Library: Care the Bear (สัญจรสู่ภาคเหนือ) ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมในพิธีเปิดและแถลงการณ์โครงการ Library: Care the Bear ร่วมกับ ศาสตรเมธี สุวคนธ์ สิริวงศ์วรวัฒน์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคุณลดาวัลย์ กันวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น A Living Lab for Circular Economy” โดยอาจารย์ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม (Workshop) เรื่อง “Climate Change Mitigation […]

อบรมเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และการจัดการมลพิษและของเสีย

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมด้านการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และการจัดการมลพิษและของเสีย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร AV ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจเรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อม ก๊าซเรือนกระจก และการจัดการมลพิษและของเสียโดยมี คณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติเพื่อตัวเราและโลกที่น่าอยู่ใบนี้ต่อไป ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

ศูนย์บรรณฯ ร่วมกิจกรรม Kick Off งดแจกถุงพลาสติกใน มฟล.

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 พนักงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยรักษาการแทนผู้อำนวยการ คุณดาวนภา สุยะนนท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off งดแจกถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยภายในงานนายสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ความสำคัญเรื่องรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และได้มอบถุงผ้าจำนวน 1,000 ใบให้กับ มฟล. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกด้วย

ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมรับมอบเกียรติบัตร “คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2562 ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมรับมอบเกียรติบัตร “คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน Carbon-neutral man” จากนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลียร์ กรุงเทพฯ โดยเป็นกิจกรรมที่ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และร่วมชดเชยกิจกรรมคาร์บอนเครติตขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก)

โครงการ “ห้องสมุดพี่ช่วยน้อง” (โรงเรียนบ้านแม่แพง)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกันจัดโครงการ “ห้องสมุดพี่ช่วยน้อง” ณ โรงเรียนบ้านแม่แม่แพง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาหนังสือ ให้บริการ และตกแต่งสถานที่ให้สวยงามน่าใช้ และมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ และการอ่าน เพื่อกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

1 2