ศูนย์บรรณสารฯ รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อนด้วยเสื้อผ้า CoolMode″

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายรุ่ง ผู้ค้าขาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมการสัมมนา “ห้องสมุดสีเขียวกับการมุ่งสู่ Net Zero” และเข้ารับเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อนด้วยเสื้อผ้า CoolMode” จากคุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว และการประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Green DIY 2023 และพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรม Green DIY 2023 และพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ และได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี และรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ผู้แทน บริษัท The Con Cert Quality Management (CCQM)

ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. ศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับพัฒนาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสำนักวิชาต่อไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาผ่านการตรวจประเมิน​ ISO​14001:2015

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 บริษัท ไทย-อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์ติฟิเคชั่น จำกัด ได้เข้าตรวจประเมินให้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ให้กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งผลการตรวจ พบความสอดคล้องในการดำเนินงานตามข้อกำหนด และจะดำเนินการให้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 แก่ศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร เมื่อ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณด้านข้างอาคารบริการวิชาการ (AS) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและเพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงด้านสิ่งแวดล้อม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกับส่วนอาคารฯ มฟล. จัดการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม​ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16:00 น.​ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับส่วนอาคาร​สถานที่​ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “ถุงยาใจ” 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00-16.00 น.  ณ พื้นที่การเรียนรู้ M-Learning space  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ ISO 14001:2015  ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมกิจกรรม “ตลาดนัดขยะรีไซเคิล” ครั้งที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-16.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมกิจกรรม “ตลาดนัดขยะรีไซเคิล” ครั้งที่ 3 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 หน้าห้อง M-Learning Space

ศูนย์บรรณสารฯ นำกล่องกระดาษ ส่งต่อให้ในแคมเปญ reBox

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำกล่องกระดาษไม่ใช้แล้วจำนวน 60 กิโลกรัม ส่งมอบให้บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในแคมเปญ reBox “กล่อง BOX บุญเพื่อคนพิการ” เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นกล่องใหม่ และสร้างประโยชน์ให้คนพิการนำไปใช้ต่อไป

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 บุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวัน Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ ในช่วงเช้านางสาวปวีณา หมื่นปัญญา ประธานคณะทำงาน 5ส ได้กล่าวเปิดกิจกรรม หลังจากนั้นบุคลากรได้ร่วมกันทำดอกกุหลาบด้วยใบเตย​เพื่อนำไปลดกลิ่นในห้องน้ำ หลังจากนั้นได้ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ Green Forest และขัดล้างบริเวณพื้นลานกิจกรรม ช่วงบ่ายเป็นการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อความเป็นระเบียบและเรียบร้อย ซึ่งหลังจากทำกิจกรรมแล้วพื้นที่ภายในศูนย์บรรณสารฯ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นตามหลัก 5ส และเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

1 2 3 6