เชิญชม นิทรรศการ “วันงดสูบบุหรี่โลก”

  ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ใน เรื่องของสภาพแวดล้อม ในกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 บริเวณด้านหน้าทางเข้าห้องสมุดชั้น 3 โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และแจกสื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการได้เล็งเห็นปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ในปัจจุบัน