ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้ สำนักวิชาจีนวิทยา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน จำนวน 567 รายการ ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับสำนักวิชาจีนวิทยา โดยมีคณบดี ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ และอาจารย์จากสำนักวิชาจีนวิทยาร่วมรับมอบหนังสือในครั้งนี้ด้วย
โครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” เป็นกิจกรรมที่ส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศไปยังสำนักวิชาหรือหน่วยงานที่ต้องการ เพื่อให้ใช้งานอย่างคุ้มค่า และให้ทรัพยากรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเรียนการสอนของสำนักวิชาต่อไป