ศูนย์บรรณสารฯ จัดฝึกอบรม ​เรื่อง​ ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน​ 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ​มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดฝึกอบรม ​เรื่อง​ ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 เวลา 08:30–16:00 น.​ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดี ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคคลากรของศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง รวม 37 คน หลังจากได้รับความรู้ในเรื่องวิธีการตรวจประเมิน รูปแบบ หน้าที่ และวิธีการดำเนินการต่างๆ ในการตรวจประเมินแล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนได้ทำข้อสอบ เพื่อสอบเป็นผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 หลังจากนั้นเป็นการกล่าวขอบคุณวิทยากรจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ตามลำดับ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม